LATINSKA CITAT

Ab ovo Från ägget,från allra första början. (Horatius)
Abusus non tollit usum Missbruket upphäver inte det rätta bruket
Acta fabula est, plaudite. (Augustus sista ord) Skådespelet är slut, applådera
Acti labores iusundi Efter slutat arbete är vilan angenäm (Cicero)
Ad acta Till handlingarna
Ad augusta per angusta Till triumf genom trångmål
A Deo rex, a rege lex Av Gud konungen, av konungen lagen (Jakob I av England)
Ad interim Tills vidare
Ad libitum Efter behag
Ad maiorem Dei gloriam Till förökande av Guds ära (Jesuiternas valspråk)
Ad usum Delphini Till bruk för Dauphin (om censurerade böcker)
Ad utrumque paratus Beredd till bådadera (att möta vad som än händer)
Advocatus diaboli Djävulens advokat (i kanonisationsprocesser
Agnus Dei Guds lamm, d v s Kristus
Alea iacta est Tärningen är kastad (Caesar vid övergången av Rubicon)
Amor vincit omnia Kärleken besegrar allt (Vergilius)
Amor tussisque non celantur Kärlek och hosta går ej att dölja
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? Vet du icke, min son, med hur litet förstånd världen styrs? (Axel Oxenstierna)
Approbatur Godkännes (Betyg B)
Aqua vitae Livets vatten
Arbiter elegantiarum Skiljedomare i smakfrågor
Ars longa, vita brevis Konsten är lång, livet kort (Hippokrates)
Arte et Marte Med id och krigisk bragd (inskrift på Riddarhuset)
Audiatur et altera pars Den andra parten bör också höras (Seneca)
Aurea mediocritas Den gyllene medelvägen (Horatius)
Auri sacra fames Den förbannade hungern efter guld (Vergilius)
Aut Caesar, aut nihil Antingen Caesar eller ingenting (cesare Borgia)
Aut vincere, aut mori Segra eller dö
Ave Caesar, morituri te salutant Hell dig kejsare, de åt döden vigda hälsa dig (gladiatorernas hälsning vid intåget på arenan)
Ave crux, spes unica Var hälsad kors, mitt enda hopp (På Strindbergs gravkors)
Beati possidentes De lyckliga besittande (Euripides)
Beatus ille qui procul negotiis Lycklig den som fjärran från det offentliga livet....(Horatius)
Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube Andra må föra krig, du, lyckliga Österrike, gift dig (Om Habsburgarnas dynastipolitik)
Bellum omnium contra omnes Allas krig mot alla (Hobbes)
Benedictus qui venit in nomine Domini Välsignad vare han som kommer i Herrens namn
Bene qui latuit bebe vixit Den som väl dolt sig har levat väl (Ovidius)
Bibamus, moriendum est Låt oss dricka, vi måste ändä dö (Seneca d.ä)
Bis dat qui cito dat Snar hjälp är dubbel hjälp (Pubilius Synus)
Bona officia Goda tjänster
Brevis ipsa vita est sed malis fit longior Vårt liv är kort men görs längre genom olyckor
Caput familiae Familjens överhuvud
Carpe Diem Grip dagen; njut medan tid är (Horatius)
Casus belli Krigsorsak
Cave canem Akta dig för hunden (Vid ingången till Romerska hus)
Ceteris paribus Under för övrigt lika förhållanden
Claris maiorum exemplis Efter förfädernas lysande exempel
Cibi condimentum est fames Hungern är den bästa kryddan
Ciriculus vitiosus Ond cirkel, en olycklig utveckling
Cogito, ergo sum Jag tänker, alltså är jag till (cartesius)
Commune bonum Gemensamt gott, gemensam tillhörighet
Condictio indebiti Rätten att återkräva betalningen
Conditio sine qua non Oeftergivligt villkor
Concordia civium murus urbium Harmoniska medborgare är städernas murar
Coniuncti fortes Tillsammans starka, mottot för 42a:a bataljonen på P4
Consuetudo altera natura est Vanan är såsom en andra natur
Consuetudinis magna vis est Vanans makt är stor.(Cicero)
Consummatum est Det är fullbordat (Jesu ord på korset)
Contradictio in adiecto Motsägelse i det lilla
Contraria contrariis curantu Motsatser botas av sina motsatser
Contra vim mortis non est medicamen in hortis Mot dödens makt finns ingen bot (ört) i örtträdgärden
Corpus delicti Brottets kropp, det föremål varmed brottet utförts
Corpus iuris civilis Samling av Romerska civilrättens lagar
Corruptissima re publica plurimae leges Ju större rikets förfall desto flera lagar. (Tacitus)
Credo quia absurdum Jag tror, emedan det är orimligt (Tertullianus)
Crimen laesae maiesatis Majestätsbrott
Cui bono? Till nytta för vem?
Cuiusvis hominis est errare Det är månskligt att fela (Cicero)
Cum grano salis Med en nypa salt (Plinius d.ä.)
Cum laude Med beröm godkänt (AB)
Cuncti errores suos peritiam vocant Erfarenhet är det namn som alla brukar ge sina misstag.(Oscar Wilde)
Cura posterior Ett senare bekymmer
Curriculum vitae Levnadslopp
Custos morum Sedernas väktare, ordningsman i en klass
Decrepitus Ålderdomssvag, utlevad
De gustibus non est disputandum Tycke och smak bör man inte tvista om
Dei gratia Med Guds näd
Deleatur Må utplånas; borttages (korrekturterm)
De mortis nil nisi bene Om de döda intet annat än gott
De nihilo nihil Av intet blir intet (Lucretius)
De omnibus rebus et nonnullis aliis Om allting och lite till
De profundis clamavi ad te, Domini Från djupan ropar jag till Dig, Herre
De te fabula narratur Berättelsen handlar om dig, dvs känn dig själv (Horatius)
Deus dat cui vult gud ger åt vem han vill Erik XIV;s valspråk
Deus ex machina En gud från scenmaskineriet (oväntad hjälp)
Dies irae Vredens dag
Difficile est satiram non scribere Det är svårt att icke skriva en satir (Juvenalis)
Dira necessitas Den grymma nödvändigheten (Horatius)
Divide et impera Söndra och härska (Ludvig XI av Frankrike)
Dii minores De lägre gudarna
Dixi et salvavi animam meam Jag har talat och räddat min själ
Docendo discimus Genom att undervisa lär vi oss själva (Seneca)
Doctor honoris causa Hedersdoktor
Dominus vobiscum Herren vare med eder
Donec eris felix, multos numerabis amicos Så länge du är lycklig skasll du räkna många vänner (Ovidius)
Do ut des Jag ger för att du skall ge
Dulce et decorum est pro patria mori Det är ljuvt och ärofullt att dö för fäderneslandet (Horatius)
Dum spiro, spero Så länge jag andas hoppas jag
Duo cum faciunt idem, non est idem När två gör detsamma, är det inte detsamma (Terentius)
E fructu arbor cognoscitur Trädet kan kännas igen genom sina frukter
Ecce homo Se månniskan! (Pilatus ord om Jesus)
Ecclesia militans Den stridande kyrkan
Eloquentia corporis Kroppens vältalighet
Eo ipso Just därigenom
Equi donati dentes non inspiciuntur Man ska inte titta given häst i munnen
E pluribus unum Av flera ett (I USA;s riksvapen)
Ergo bibamus Låt oss alltså dricka (Påven Martin IV)
Errare humanum est, ignoscere divinum Att fela är månskligt, att förlåta gudomligt (Hieronymus)
Errare humanum est, perseverare diabolicum Att fela är månskligt, att framhärda djävulskt (Seneca)
Esse, non videri Att vara, icke att synas
Et consortes Och kamrater
Etiam unus pilus umbram suam habet Även ett hårstrå sin skugga har.
Et in Arcadia ego Även jag har varit i Arkadien
Et ipsa scientia potestas est Kunskap är makt (Sir Francis Bacon)
Et nunc reges, intelligite erudimini qui judicatis terram Och nu kungar, tag varning, ni som dömer världen
Et tu, Brutus Även du, min Brutus (Caesar)
Examen rigorosum Ett strängt förhör
Ex cathedra Från lärostolen; från Petri stol
Excelsior Högre, mot höjden
Exegi monumentum aere perennius Jag har uppfört ett minnesmårke, varaktigare än koppar (Horatius om sina verk
Exercitatio artemparavit Övning ger färdighet (Tacitus)
Exercitus sim duce, corpus est sim spiritu "En här utan ledare är som en kropp utan själ
Ex libris Ur böckerna; ur någons boksamling
Ex officio Å Ämbetets vägnar
Ex oriente lux Från öster kommer ljuset
Experto crede Tro mig, som har erfarenhet
Ex professo Som fackman, som sakkunnig
Ex tempore Efter tiden; efter omständigheterna
Extra ecclesiam nulla salus Utanför kyrkan ingen frälsning
Ex ungue leonem På klon känner man lejonet
Faber est suae quisque fortunae Var och en sin egen lyckas smed
Facit indignatio versum Förtrytelsen skapar versen, gör en vältalig (Juvenalis)
Fama crescit eundo Ryktet växer medan det går (Vergilius)
Fas est ab hoste doceri Man bör lära sig även av sina fiender (Ovidius)
Favete linguis Gynna med era tungor; iakktag tystnad
Felix qui potuit rerum cogmscere causas Lycklig den som inser sakers orsaker (Vergiiius)
Festina lente Skynda långsamt
Fiat justitia, pereat mundus Ske rättvisa, om så världen skulle gå under
Fiat lux Varde ljus
Fiat voluntas tua Ske din vilja
Fide, sed cui, vide Lita på, men ta reda på vem du litar på.
Fides, spes, caritas, maior autem horum est caritas Tro, hopp och kärlek, och störst av dem är kärleken
Fidelisadmrtem Trogen till döden
Fidus Achates Den trogne Achates; trofast kamrat
Finis Coronat Opus Ät helgar medlen" eller "Resultatet kröner verket
Finis malorum Slut på allt ont
Fluctuat nec mergitur Hon (skeppet) kränger av vägen, men sjunker inte. Staden Paris valspräk
Fortes fortuna adiuvat Lyckan stär den djärve bi (Terentius)
Fortiter in re, suaviter in modo Strängt i sak, milt i sätt. (Jesuitgeneralen Claudio Aquaviva)
Fortitudo et Sapentia Styrka och visdom
Fortuna caeca est Lyckan är blind
Futurum nobis est Framtiden är vär
Genuensis ergo mercator Är man frän Genua sä är man köpman
Guadeamus igitur, luvenes dum sumus Lätom oss vara glada medan vi äro unga
Genus irritabile vatum Skaldernas retliga släkte (Horatius)
Gloria in excelsis Deo Ära vare Gud i höjden
Gloria victis Ära ät den besegrade
Gothus sum, cave cornua Jag är gute, akta dig för hornen
Graeca sunt; non leguntur Det är grekiska; läses inte
Grammatici certant, et adhuc sub iudice lis est De lärda tvistar, och saken är ännu ej avgjord
Gratiae veritas naturae Sanning genom Guds nåd och naturen
Gratior est solito post maxima nubila Phoebus, post inimicitias clarior est amor Klarare än annars skiner solen efter täta moln, klarare lyser kärleken efter strid
Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo Droppen urholkar stenen icke genom kraft, utan att ofta falla (Ovidius)
Habent sua fata libelli Böcker hava sina öden (T Maurus)
Hannibal ad portas Hannibal vid stadsportarna! (Cicero, Livius
Hic iacet Här vilar
Hic Rhodus, hic salta "Här är Rhodos, här kan du hoppa (Aesopus)
Hic sunt leones Här finnes lejon
Hinc illae lacrimae Härav dessa tårar; här är den verkliga anledningen
Hinc robur et securitas Härav styrka och trygghet
Hoc est corpus Detta är min lekamen
Hoc volo, sic jubeo Så befaller jag
Hodie mihi, cras tibi Idag mig, i morgon dig
Homines quod volunt credunt Månniskor tror det de vill (Julius Caesar)
Homo homini lupus Den ena månniskan är som en varg mot den andra (Plautus)
Homo proponit, sed Deus disponit Månniskan spår, men Gud rär
Homo sum, nil humani a me alienum puto Jag är månniska; intet månskligt anser jag främmande (Terentius)
Honor est praemimum virtutis Äran är dygdens belöning
Honoris causa För hederns skull
Horribile dictu Fruktansvärt att säga
Horror vacui Skräck för tomrummet (Aristoteles)
Ibidem På samma ställe; på samma sida
Ignara in amoris icidit amorem ovetande greps hon av kärlek till kärleken (Apuleius)
Ignis aurum probat Eld testar guld
Ignorantia iuris nocet( Okunskap om lagen skadar
Ignoranda legis non excusat Okunskap om lagen är ingen ursäkt
Ignoti nulla cupido Det okända frestar inte
Igiur qui desiderat pacem, praeparet bellum Den som önskar fred må förbereda sig för krig
Nie dolet vere, qui sim teste dolet Den sörjer ärligt som sörjer utan vittnen
Ille faciet Han skall göra det (Karl IX om sonen Gustav Adolf)
Illis quorum meruere labores Åt dem vilkas mödor förtjänat det (Propertius)
Imprimatur Må tryckas
In absurdum Till det orimliga
Ibidem På samma ställe; på samma sida
Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim Den som vill undvika Charybdis räkar ut för Scylla
Index librorum prohibitorum Förteckning över förbjudna böcker
In aere aedificare Bygga luftslott (Augustinus)
In dubio non est agendum I tvivelaktiga fall bör man inte handla
In dubio pro reo Vid tvekan, favorisera den anklagade
In effigie I avbild
In fidem Till bekräftelse
In flagranti crimine comprehemi Tagna på bar gärning
In girum imus nocte ecce et consumimur igni Vi rör oss runt i cirklar om natten och sä tärs vi av elden
In hoc signo vinces I detta tecken skall du segra
In magnis et voluisse sat est I stora ting är det nog att ha velat (Propertius)
Iniqua numquam regna perpé tuo manet Orättfärdiga riken blir aldrig bestående (Seneca)
Inter arma enim silent leges/musae I krigstid tiger lagen/konsten (Cicero)
Inter caecos regnat luscus Bland de blinda härskar den enögde
Initum sapientiae timor domini Herrens fruktan är vishetens begynnelse
In medias consistit virtus Dygden ställer sig i mitten
In medias res Rakt på sak (Horatius)
In memorian Till äminnelse (av)
In nuce I ett nötskal
Insigniore cum laude Med utmårkt beröm godkänt (a)
Integer vitae scelerisque purus Oförvitlig i sitt liv och fri frän brott (Horatius)
Inter arma caritas Under krig barmhärtighet
Inter arma silent leges Under krig tiga lagarna (Cicero)
Interdum dormitat bonus Homerus Stundom slumrar den gode Homerus (Horatius)
Inter pocula Bland bägarna; vid glaset (Vergilius)
Inter spem et metum Mellan hopp och fruktan
In usum Delphini Till bruk för Dauphin (om censurerade böcker)
In varietate concordia Enade i mångfalden
Invenis et magnificus niles sum fidem mihi habens vitam persequor Ung och stolt, jag är en krigare med tron på mig, går livet vidare Romanus sum eller Civis Romanus
In verba magistri lurare Svära på lärarens ord; kritiklöst godta (Horatius)
In vino veritas I vinet sanningen
Invita Minerva Då Minerva är ovillig; utan inspiration (Cicero)
Ira furor brevis est Vreden är en kortvarig galenskap (Horatius)
Is fecit,cui prodest Den, för vilken det är till nytta, gjorde det
Ite, missa est Gå, måssan är slut
Iustitia omnibus Rättvisa åt alla
Invenis et magnificus niles sum fidem mihi habens vitam persequor Ung och stolt, jag är en krigare med tron på mig, går livet vidare
Laboremus Låt oss arbeta
Laborare est orare Att arbeta är att be
Laborare ontnia vincit Arbete besegrar allt
Labor improbus omnia vincit Träget arbete övervinner allt (Virgilus)
Laboremus pro patria Låt OSS arbeta för fosterlandet
Laudator temporis acti Lovprisare av den svunna tiden (Horatius)
Laudatur Må berömmas; berömlig (A)
Legio patria nostra Legionen är mitt fädernesland (Främlingslegionens motto)
Leges sine moribus vanae Lagar utan moral är oanvändbara. (Horatius)
Lex dura, sed lex En hård lag, men en lag
Liber studiosus En fri student
Liberae sunt nostrae cogitationes Våra tankar är fria
Libera tu temet ex inferis Befria du dig själv från djävulen
Liberum veto Ett fritt veto
Licentia poetica Poetens tillstånd att frisera sanningen för konstens skull
Litterarum radices amarae, fruetus dulces Kunskapens rot är bitter, men dess frukter äro söta (Cicero)
Litteris et artibus För vetenskap och konst
Lucus a non lucendo Ordet lucus(lund) av att det inte lyser (lucet) där; förvänd härledning
Lupus non mordet lupum En varg biter inte en varg
Maior e longinquo reverentia På avstånd är vördnaden större (Tacitus)
Manum de tabula 'Tag handen från tavlan
Manus manum lavat De ena handen tvättar den andra; den ene skojaren hjälper den andra (Seneca)
Mara clausum Ett stängt hav
Mare nostrum Vårt hav
Måter artium necessitas Nöden är uppfinningarnas moder
Mater dolorosa Den smårtfyllda modern
Maximum solacium est vacare culpa Största trösten är friheten frän skuld (Cicero)
Mea culpa, mea maxima culpa Min skuld, min mycket stora skuld
Medicus curat, natura sanat Läkaren behandlar patienten, naturen läker honom
Medio tutissimus ibis I mitten skall du gä säkrast; Medelvägen (Ovidius)
Medium tenuere beati Lyckliga de som häller medelvägen
Memento Kom ihäg; en varning
Memento mori Kom ihåg att du skall dö
Memento te mortalem esse Kom ihåg att du är dödlig
Memento vivere Kom ihåg att leva
Mendacem memorem esse oportet En lögnare måste ha gott minne
Mens sana in corpore sano En sund själ i en sund kropp (Juvenalis)
Metus ipse solus metuendus est Det enda vi behöver frukta är fruktan själv (Franklin D Roosevelt)
Miserere Dondne, canis mortuus est Visa nåd herre, hunden är död.
Miles gloriosus Den storskrävlande soldaten (Plautus)
Miserere mei, Domini Herre, förbarma Dig över mig
Morituri te salutant Vi som ska dö hälsar Dig
Mors ultima ratio Döden är den sista utvägen
Mortui vivos docent De döda lär de levande
Mundus vult decipi, ergo decipiatur Världen vill bedragas, må den alltså bedragas
Munit haec et altera vincit Den ena försvarar och den andra erövrar
Muris saltant Rättorna dansar
Mutatis mutandis Sedan det ändrats som bör ändras; med vederbörliga ändringar
Nam tua res,paries cum proximus ardet Naturliga ting är inte skamliga
Naturalia non sunt turpia Ty din sak gäller det, när det brinner i närmste vägg (Horatius)
Naturam expellas furca, tamen usque recurret Du må driva ut naturen med hötjuga, den kommer dock äter; naturen tar alltid ut sin rätt (Horatius)
Navigare necesse est, vivere non necesse Att segla är nödvändigt, att leva är icke nödvändigt (Pompejus)
Ne bis in idem Icke två gånger mot densamma; samma handling kan inte två gånger åtalas
Nec pluribus impar Icke olik flera (solar (Ludvig XIV;s devis)
Nemesis divina Den Gudomliga vedergällningen
Neminem pecunia divitem fecit Man blir inte rik genom pengar (Seneca)
Nemo nisi mors Ingen utom döden
Nemo saltat sobrius Ingen dansar nykter (Cicero)
Ne quid nimis Måttlighet i allt, lagom är bäst (Terentius)
Nescit occasum Den vet ej av nedgång (Devis på Nordstjärneorden)
Ne sutor supra crepidam Skomakare bliv vid din läst
Niam tua res agitar, paries cum proximus ardet Ty din sak gäller det när det brinner i närmsta vägg (Horatius)
Nihil est incertius vulgo Ingenting är opålitligare än hopen (Cicero)
Nihil humani a me alienum puto Intet månskligt anser jag främmande för mig
Nil admirare Att ingenting beundra (Horatius)
Nil novi sub sole Ingenting nytt under solen
Nil sine magno labor vita dedit mortalibus Livet ger inte de dödliga något utan hårt arbete (Horatius)
Nolens volens Med eller mot sin vilja
Noli me tangere Rör mig icke!
Noli turbare circulos meos Rubba inte mina cirklar (Arkimedes)
Nomen et omen Namn och förebud (Plautus)
Nomina sunt odiosa Namn är förhatliga
Non olet Det luktar ej; pengar luktar inte (Kejsar Vespasianus om toalettavgifter)
Non omnis moriar Ej helt och hållet skall jag dö (Horatius om sina verk)
Non possumus Vi kunna icke (påven Pius IX om att avstå från en del av kyrkostaten)
Non scholae sed vitae discimus Vi lär inte för skolan utan för livet
Nosce te ipsum Känn dig själv
Nuda veritas Den nakna sanningen (Horatius)
Nulla dies sine linea Ingen dag utan ett penselstreck
Nulla regula sine exceptione Ingen regel utan undantag
Nulla salus extra ecclesiam Ingen frälsning utom kyrkan
Nunc est bibendum Nu bör man dricka (Horatius)
Observandum sed non imitandum Bör observeras men inte efterliknas
Oderint, dum metuant Må de hata, blott de frukta (Caligulas valspråk)
Odi profanum vulgus et arceo Jag hatar den oinvigda hopen och håller den på avstånd (Horatius)
Odium theologicum Teologiskt hat
Omen accipio Jag mottager förebudet
Omne quod dulce est cito satiat Allt som är sött mättar fort
Omne tulit punctum, qui mscuit utile dulci Den fick alla rösterna som blandade det nyttiga med det nöjsamma (Horatius)
Omnia mea mecum porto Allt som är mitt bär jag med mig
Opera omnia Samlade arbeten
Ora et labora Bed och arbeta
Ora pro nobis Bed för oss!
Orbis terrarum Ländernas krets
O, sancta simplicitas O, heliga enfald (Johan Hus)
O, tempora, o, mores O,tider, o, seder (Cicero)t
Otium cum dignitate Vila med värdighet; välförtjänt vila (Cicero
Pactum turpe Skamlig överenskommelse
Panem et circenses Bröd och skådespel (Juvenalis)
Par nobis Jämngod med oss
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus Bergen är i födslovånda, en löjlig råtta kommer att födas (Horatius)
Pater familias Familjefader
Pater patriae Fädernelandets fader
Pater noster Fader vår
Pater, peccavi Fader, jag har syndat
Pax vobiscum Frid vare med eder!
Per aspera ad astra Genom svårigheter mot stjärnorna
Per capita Efter huvuden; vid omröstning, en röst
Pereat Må han gå under; ned med honom
Per fas et nefas Med rätt och orätt
Periculum in mora Fara i dröjsmål (Livius)
Perinde ac cadaver Liksom en död kropp, dvs kadaverdiciplin.
Perpetuum mobile Evighetsmaskin
Persona grata Omtyckt person
Pia desideria Fromma önskningar
Poeta lauretaus Lagerbekransad skald
Post nubila Phoebus Efter moln solen
Praeterea censeo Carthaginem esse delendam För övrigt anser jag att Khartago bör förstöras (Cato d.ä.)
Primus inter pares Den förste bland jämnställda
Primus motor Den drivande kraften
Probatum est Det har prövats
Pro et contra För och emot
Profanum vulgus Jag hatar den oinvigda hopen och håller den på avstånd (Horatius)
Pro patria För fäderneslandet
Pro primo För det första
Punctum saliens Den sprittande (springande) punkten
Qualis rex, talis grex Sådan konung sådant folk; sådan herre sådan dräng
Quantum mutatus ab illo Hur förändrad mot förr! (Vergilius)
Quantum satis Så mycket någon tål
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes Vad det än må vara, så fruktar jag danaerna även då de komma med skänker (Vergilius)
Quid Saulus inter prophetas? Vad har Saulus bland profeterna att göra?
Quinta essentia Det femte grundämnet, det väsentligaste av något
Qui pro Quo Nägon istället för någon annan
Qui tacet, consentit Den som tiger samtycker (Påven Bonifacius VIII
Quod bonum, fastum felixque sit Må det vara gott;lyckligt och gynnsamt
Quod erat demonstrandum Vilket skulle bevisas
Quod licet lovi, non licet bovi Vad som är tillåtet för Jupiter är inte tillåtet för en oxe
Quod scripsi, scripsi Vad jag har skrivit, har jag skrivit
Quos ego Dem skall jag minsann.... (Neptunus horelse hos Vergilius)
Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Hur länge skall du dä missbruka vårt tålamod, Catilina (Cicero)
Quo vadis, Domini? Vart går Du, Herre?
Rara avis En sällsynt fågel; en ovanlig person (Persius)
Raro senex mutat sententiam En gamling ändrar sällan Åsikt
Relata refero Jag berättade det berättade, det jag hört av andra (Herodotos)
Rem tene, verba sequentur Håll dig till saken, så kommer orden av sig själva (Cato)
Repetitio est mater studiorum Repetitionen är studiernas moder
Requiem aeternam dona eis, Domini En evig vila giv dem, o Herre
Requiescat in pace Må han vila i frid
Rex illiteratus, asinus coronatus En obildad kung är en krönt äsna
Risum teneatus amici Hållen er för skratt (Horatius)
Romanus sum eller Civis Romanus Jag är Romersk medborgare
Saepe stilum vertas du må ofta vända griffeln, fila omsorgsfullt på vad du skriver (Horatius)
Salvate parvulus Rädda de små barnen, skrift på Rädda Barnens sigill
Salvator mundi, salva nos Världens frälsare, rädda oss
Salve Var hälsad
Salvo honoris titulo Med hederstiteln oförkränkt
Sat sapienti Nog för den kloke
Sed fugit interia, fugit irreparabile tempus Men under tiden flyr den oersättliga tiden (Vergilius)
Semper idem Alltid densamme (Xantippa om Sokrates enligt Cicero)
Sero venientibus ossa Benen ät dem som kommer sent (till bords)
Servus servorum Dei Guds tjänares tjänare
Sic erat in fatis Så stod skrivet i ödet (Cicero)
Sic itur ad astra Så går man mot stjärnorna (Vergilius)
Sic gloria transit mundi Så förgår världslig ära
Si deus pro nobis, quis contra nos? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss?
Si dis placet Om det behagar gudarna
Si libet licet Om det lyster dig är det tillätet. Det svar som kejsar Caracalla fick dä han begärde sin styvmor Julia till hustru.
Similia similibus curantur Lika botas med lika
Sine ira studio Utan vrede eller förkärlek; opartiskt (Tacitus)
Sit tibe terra levis Må jorden vila lätt på dig (Martialis)
Sit venia verbo Må ordet förlätas; med förlov sagt (Plinius d.y.)
Si vis amari, ama om du vill bli älskad, älska (Seneca)
Si vis pacem, para bellum Om du vill fred, rusta dig för krig
Solamen miseris socios habuisse doloris Det är en tröst för de olyckliga att ha kiamrater i smårtan
Soli Deo gloria Åt Gud allena äran
Spritus rector Den ledande själen
Stabat mater dolorosa Där stod den smärtfyllda modern
Stat sua cuique dies Dagen är bestämd för var och en ((Vergelius)
Status quo ante bellum Tillståndet man var i före kriget
Sub lege libertas Under lagen frihet
Sub specie aeternitatis Under evighetens synvinkel (Spinoza)
Summum ius, summa iniuria Högsta rätt, högsta orätt (Cicero)
Sursum corda Upplyften edra hjärtan
Sum cuique Låt var och en få vad honom tillkommer (Gellius)
Sum quod sum Jag är vad jag är (Augustinus)
Tabula rasa Tavla med utpläpnad skrift; oskrivet blad (Ovidius)
Tamdiu discendum est, quamdiu vivas Så länge som man lever, så länge bör man lära (Seneca)
Tantum series junkturaque pollet, tantum de medio sumptis accedit honoris. Vilken skönhet kan läggas till vardagliga ämnen genom ordning och kopplingar. (Horatius)
Tarde venientibus ossa Till de som kommer sent finns bara benen kvar.
Te Deum laudamus O Gud, vi lova Dig
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis Tiderna förändras och vi med dem
Terra firma Fast mark
Terra incognita Okänt land
Tertium non datur Ett tredje gives icke
Tres faciunt collegium Tre utgör ett kollegium
Timeo et dona ferentes Jag fruktar grekerna även när de kommer med gåvor
Tuam ipsam vive vitam, quia tuam ipsam oppetes mtortem Lev ditt eget liv, för du ska dö din egen död
Tunc tua res agituv, paries cum proximus ardet Det är också fara för dig när det brinner i närmaste vägg.
Turpius eicitur quam non admittitur hospes Det är skamligare för en gäst att bli utkörd än att ej bli insläppt.
Tute hoc intristi, tibi omne est exedendum. Det är du som lagat till det, du måste äta upp alltsammans. (Terentius)
Ubi bene, ibi patria Där jag har det bra, där är mitt fädernesland
Uhi caritas et amor, Deus ibis est Där barmhärtighet och kärlek bor, där bor också Gud
Ubi concordia, ibi victoria Där harmoni råder, råder seger
Ubi fumus, ibi ignis Ingen rök utan eld
Ultima ratio regum Konungarnas sista argument
Ultima Thule Det yttersta Thule; Nordkalotten (Vergilius)
Ulula cum lupis, cum quibus esse cupis Den som önskar vara bland vargar måste tjuta med dem
Una salus victis nullam sperare salutem Den enda räddningen för de besegrade är att icke hoppas på nägon räddning. (Vergilius)
Unum castigabis, centum emendabis Om du tillrättavisar ett fel, behöver du rätta till hundra
Unusquisque tantam juris habet quantum potentia valet Var och en har sä mycket rätt som han har makt (Spinoza)
Unus sed leo En men ett lejon
Urbi et orbi För staden Rom och världen
Usus est tyrannus Vana är en tyrann (Horatius)
Usus magister est optimus Övning ger färdighet
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas Även om krafterna fattas, sä är viljan berömvärd (Ovidius)
Utinam nescirem litern Om jag ändå inte kunde skriva
Ut sementem feceris, ita metes Som du sått, så skall du skörda (Cicero)
Ut supra in fidem Som ovan till bekräftelse
Vade mecum Gå med mig
Vade retro me, Satana Vik hädan från mig, Satan
Vae victis Ve de besegrade! Uttalandet sägs komma från gallerhövdingen Brennes under Roms plundring 387 f.Kr.
Vale, praeclarissimi doctor Lev väl, högt lysande doktor
Vanitas vanitatum Fäfängligheters fäfänglighet!
Vare, Vare, legiones mihi redde Varus, Varus, ge mig mina legioner tillbaka
Variatio delectat Ombyte förnöjer (Cicero)
Varium et mutabile semper femina Kvinnan är alltid ett växlande och ombytligt väsen (Vergilius)
Veni, vidi, vici Jag kom, jag såg, jag segrade (Caesar enligt Suetonius)
Ventis secundis tene cursum Vid gynnsamma vindar, håll kursen
Verae amicitiae sempiternae sunt Sann vänskap är evig (Cicero)
Verba docent, exempla trahunt Varus, Varus, ge mig mina legioner tillbaka
Verba volant, (littera) scripta manent De talade orden förflyger, det skrivna består.
Verbi divini minister Det gudomliga ordets tjänare, d v s präst
Veritas liberabit vos Sanningen skall göra er fria
Veritas odium paret Sanning skapar hat
Versio vulgata Den katolska kyrkans officiella bibelöversättning sedan 1598
Vestis virum reddit Kläderna gör mannen (Quintilianus).
Vestigia terrent Spåren förskräcka (Horatius från Aisopos) Syftar på fabeln om räven som inte ville gå in i det sjuka lejonets kula eftersom många spår ledde in men inga ledde ut.
Via Dolorosa Den smärtfyllda vägen
Victrix causa diis placuit sed victa Catoni Den segrande saken behagade gudarna, men den besegrade kvinnan behagade Cato
Videant consules Må konsulerna se till staten
Video meliora proboque deteriora sequor Jag inser det bättre och erkänner det, men följer det sämre (Ovidius)
Vincere scis, Hannibal, victoria ute nescis Att segra, förstår du Hannibal, men att begagna din seger förstår du ej
Vinum et musica laetifkant cor Vin och musik glädjer hjärtat
Vivat, crescat, vigeat, floreat Må han leva, växa bliva stark och blomstra
Vi veri veniversum vivus vici Med sanningens kraft har jag erövrat universum
Vixit, dum vixit, laetus Han levde glad så länge han levde
Vox populi, vox Dei Folkets röst, Guds röst
Vulgus profanum Vulgärt slödder eller obildad folkhop